در این ویدیو در رابطه با ساختار تشک حرارتی برای شما توضیح میدهیم. تشک حرارتی به دو دسته تقسیم می شود: نانو(پارچه اصلی تشک ضدآب و آب به داخل تشک نفوز پیدا نمی کند) و غیرنانو(پارچه اصلی تشک غیر ضدآب) اما تمامی تشک ها از لحاظ ساختاری ضدآب می باشد بدین منظور در ساختار تشک یک باکس ضدآب تعبیه شده است برای امنیت بیشتر که اگر آب به داخل تشک نفوز کرد خطاراتی نداشته باشد ولی توصیه می‌شود زمانی که آب بر روی تشک ریخته شد تشک را خاموش نموده و آن را خشک نمایید.